Quy định về mức trích tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

02/11/2020 Phạm Tài 0

Với mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở lương và phụ cấp sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Cách tính mới này đảm bảo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, bình ổn quỹ lương hưu và để đảm bảo tương lai lâu dài cho người lao động.